Dostupné kurzy

Ide o profesijné vzdelávanie, rozvojový tréning pre manažérov kultúry s cieľom analyzovať aktuálnu úroveň pracovných a manažérskych zručností nevyhnutných pre aktuálne požiadavky a požiadavky najbližšieho obdobia.

Kľúčovým slovom v organizácii v období pred pandémiou bola efektivita. Pandémia čoraz viac mení fungovanie organizácií a pozornosť sa obracia k novému slovu: reziliencia. Ukázalo sa, že oveľa dôležitejšia ako efektivita je pre nás teraz odolnosť, húževnatosť, nezlomnosť. Celospoločenské a globálne zmeny kráčajú ruka v ruke so stresom, ktorý pociťujeme. Stresorov poznáme veľa, ale jeden má medzi nimi naozaj špeciálne postavenie – časový tlak. Ľudia reagujú na časový tlak rozdielne. Niektorí podávajú slabší výkon, keď čelia tlaku: konajú pomalšie, menej efektívne a niekedy dokonca aj menej presne. Iní skutočne prejavujú zvýšený výkon, keď sú pod tlakom: ich účinnosť sa zvyšuje a konajú lepšie a presnejšie. Tento kurz vytvára priestor, kde sa môžete zamyslieť nad vlastnou odolnosťou a zvládaním stresu a osvojiť si užitočné nástroje, ktoré zvýšia vašu rezilienciu.


Tento kurz vás uvedie do problematiky bezpečnosti dát uložených v IT riešeniach. Zistite, ako sa brániť pred bežnými kybernetickými útokmi, ako sú phishing, ransomware a útoky sociálneho inžinierstva. Tento kurz je určený pre každého, kto sa chce chrániť pred hrozbami digitálneho prostredia. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz poskytne základné znalosti o cloudových službách a o tom, ako sú tieto služby poskytované. Kurz je skvelým prvým krokom k oboznámeniu sa s cloudovými službami. Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o cloudových riešeniach. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky mobilných aplikácií. Prejdeme si ich prípravu, programovanie na zvolenej platforme a ich nasadenie do online prostredia pomocou niektorej platformy.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o oblasti mobilných aplikácií. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky webových aplikácií. Prejdeme si ich prípravu, programovanie na zvolenej platforme a ich nasadenie do online prostredia

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o oblasti web aplikácií. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky nasadenia naprogramovaného kódu do reálnej situácie. Spoznáte požiadavky, ktoré je potrebné splniť pre úspešnú aplikáciu a zoznámite sa s najčastejšími komplikáciami pri nasádzaní nových kódov.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať prehľad o požiadavkách na úspešné nasadenie kódu. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie svetom programovacích jazykov. Zoznámite sa s nimi aj s ich prednosťami a slabinami. Zároveň spoznáte ich určenie a úspešné použitie v jednotlivých oblastiach. Tiež sa však dotkneme aj ich slabín.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o najpoužívanejších programovacích jazykoch. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky programovania. Spoznáte základné princípy algoritmizácie a tvorenia kódu a vytvoríte svoje prvé užitočné kódy.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné zručnosti v programovaní.. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Dozviete sa o systéme hodnoty služieb (SVS) – ktorý popisuje, ako všetky komponenty a činnosti organizácie spolupracujú ako systém umožňujúci vytváranie hodnôt.

Preskúmate kľúčové koncepty v rámci ITIL® 4, ktoré stavajú na Lean, Agile, DevOps a ďalších postupoch, a ako tieto umožňujú vytváranie obchodnej hodnoty. Dozviete sa tiež základné princípy projektového manažmentu. Tento kurz je určený pre každého, kto je zapojený do poskytovania, podpory alebo poskytovania IT služieb v modernej digitálnej organizácii.. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


V tomto kurze sa budeme venovať prevádzke technológií. Spôsobom ako merať, vyhodnocovať a riadiť prevádzku technológií.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o používaní a riadení technológií v praktickom živote. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky internetu vecí (Internet of Things) a spôsobu ako takéto technológie riadiť.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o používaní a riadení technológií v praktickom živote. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky Industry 4.0 a miesta technológií v nej. Budeme sa zaoberať možnosťami technológií a ich riadenia.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základný prehľad o Industry 4.0 a možnostiach uplatnenia tohto prístupu v praxi. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


V tomto kurze spoznáte princípy obsluhy technológií používateľmi a dôležitosť ich správnej prípravy. Budeme sa venovať súladu medzi požiadavkami na znalosti obsluhy s reálnym stavom a spôsobmi ako tento súlad dosiahnuť a udržať.

Tento kurz je určený pre každého, kto zodpovedá za používateľov technológií v praktickom živote. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vám osvetlí vzťah technológií používaných v procesoch. Pojednáva o tom, ako sa navzájom tieto dve veličiny ovplyvňujú a ako je potrebné nastaviť ich vzájomné fungovanie.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o riadení procesov, ktoré na svoj priebeh využívajú technológie. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz pojednáva o tom, ako sa pripravuje výber technológií pre konkrétnu situáciu a ako sa vybrané technológie nasadzujú do reálnych procesov. Spoznáte hodnotiace procesy, porozumiete spôsobom vyhľadávania a získavania dostupných technológií.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce potrebuje zmeniť postupy pomocou technológií. Absolvovaním tohto kurzu získate jednu z desiatich kľúčových spôsobilostí pre rok 2025.


Tento kurz vás uvedie do problematiky hodnotenia prínosu a užitočnosti technológií v praxi.  

Spoznáte základné piliere rozhodovacieho procesu pri voľbe a hodnotení prínosu technológií pre prax. Porozumiete základným princípom hodnotenia technológií v čase a v súvislostiach.

Tento kurz je určený pre každého, kto chce získať základné znalosti o používaní a riadení technológií v praktickom živote.


Väčšinou sa na vodcov dívame ako na hrdinov a niekedy im pripisujeme mýtické vlastnosti. Je však vodcovstvo schopnosťou, ktorá existuje u určitých jednotlivcov v populácii? Alebo sa môže objaviť kdekoľvek a v ktorejkoľvek osobe? Treba sa vodcom narodiť - alebo sa to dá naučiť? Tento kurz sa zameriava na inovatívne a praktické nástroje, ktoré rozvíjajú vodcovské zručnosti a osobný zmysel pre vodcovstvo a dajú sa aplikovať na široké pole oblastí, obzvlášť v dnešnej turbulentnej dobe.


Väčšinou si tvorivosť spájame s umeleckou sférou. V tomto kurze uvidíme, že je užitočná v rôznych oblastiach nášho života. Tvorivosť úzko súvisí s flexibilitou a pružným myslením. Pružné myslenie nám umožňuje prispôsobiť sa zmenám alebo novým situáciám, pričom využívame a preukazujeme našu adaptabilitu a na riešenie novovzniknutých problémov používame tvorivé riešenia.

Vysoká úroveň pružného myslenia nám umožňuje udržať si vysokú úroveň výkonnosti, dokonca aj keď čelíme nepredvídateľným a neočakávaným zmenám. Zmeny a prekvapenia obľubuje len málokto, no napredovať môžu len tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť novým okolnostiam, novej situácii a reorganizovať sa podľa nových podmienok. Kurz je určený každému, kto chce rozvíjať svoje pružné myslenie a podporiť svoj inovačný potenciál.


Naša myseľ každý deň prijme a spracuje niekoľko tisícok informácií. Niekedy už ani nevieme, ktoré myšlienky sú naše vlastné, a ktoré automaticky preberáme od ostatných bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tým, či ide naozaj o fakt, alebo len o názor. Tento kurz je určený pre každého, kto nechce byť iba pasívnym prijímateľom, ale je ochotný zamýšľať sa nad výrokmi iných, posudzovať ich pravdivosť, skúmať ich do hĺbky. Kritické myslenie nám umožňuje premýšľať o problémoch, pričom využívame dôkladnú analýzu. Ak sme schopní kriticky myslieť a sme aj tvoriví, ľahko odhalíme nový pohľad na celú situáciu, či problém. A v neposlednom rade, kritické myslenie prispieva k našej reziliencii, odolnosti.

Keďže významnú časť kritického myslenia sme už zahrnuli do samostatných kurzov (Riešenie komplexných problémov, Analytické schopnosti, Tvorivosť – flexibilné myslenie, originalita a inovácie, Reziliencia a odolnosť voči stresu a Médiá a informácie), v tejto časti pozornosť sústredíme na rozpoznanie toho, ako funguje naša myseľ.


Problémy sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. V dnešnej neistej dobe navyše bojujeme s komplexnými problémami, ktoré sú na prvý pohľad neriešiteľné, ťažké
na pochopenie a odrádzajúce. Tento kurz je určený pre každého, kto chce porozumieť akémukoľvek problému a nájsť jeho riešenie s väčšou ľahkosťou. Stanete sa sebavedomejšími pri riešení problémov a možno dokonca rozpoznáte v problémovej situácii príležitosť.


Celoživotné vzdelávanie dnes nie je kratochvíľou, ale nutnosťou. Vyplýva z požiadaviek, ktoré na nás kladie doba. Tento kurz je pre všetkých, ktorí sa chcú učiť rýchlejšie, efektívne, s väčšou radosťou a ľahkosťou.


Analytická schopnosť je naša schopnosť porozumieť informácii, spracovať ju a vyvodiť z nej závery. Je nevyhnutnou podmienkou racionálneho rozhodovania, ktoré je založené na logických dôkazoch. Umožňuje nám preskúmať niekoľko možných krokov, vyhodnotiť ich výsledky a vybrať najlepší krok. Kurz je určený pre každého, kto chce zlepšiť svoju analýzu a dedukciu a správne pochopiť rôzne situácie – nielen pri vykonávaní práce, ale aj v medziľudských vzťahoch.