HRDA logo
...

hrda.sk

Na ceste k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu: náš európsky model rastu

Medzi priority európskeho modelu hospodárskeho rastu partí zelená a digitálna transformácia

Potreba posilniť hospodársku a sociálnu odolnosť Únie, ako aj naša pripravenosť na otrasy. Transformácia nášho hospodárstva je potrebná na zabezpečenie prosperity a blahobytu občanov Únie, najmä v súčasnom kontexte geopolitickej nestability a rastúcich globálnych výziev. Tento vývoj poukazuje na potrebu prehĺbiť našu reformnú agendu a posilniť spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi v oblasti spoločných výziev s cieľom podporiť mier a stabilitu. Jednotný trh, hlavný zdroj odolnosti Únie a najcennejšie hospodárske aktívum, bude mať zásadný význam pre dosiahnutie týchto cieľov.


Stránka Európskej komisie
Späť